DERGİMİZİN 146. SAYISI

Eylül 2018

TAKDİM / Editör

Kalkınma düşüncesi, kötü bir hâlden daha iyi bir hâle ulaşma arzusu; insanoğlunun, hayat tasavvurunu şekillendiren başat faktörlerdendir. Toplumların oluşmasında, insanların çeşitli fikir ve ideolojilerin etrafında öbekleşmesinde, fikir ya da duygusal çıkışların ...

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE ARTAN MİLLİYETÇİ SÖYLEMLER VE SEBEPLERİ / Serdar Yılmaz

Türkiye’de son yıllarda milliyetçilik söyleminin hızla arttığına dair analiz ve tespitler, her kesimden sıklıkla dile getirilen bir olgu hâline geldi. Özellikle 24 Haziran seçimlerinden sonra, seçimlerin tek galibinin milliyetçilik olgusu olduğu, Türk halkının siyasi ...

KAPİTALİZMİN İLK KALESİ, MİLLİYETÇİLİK FİKRİNİN TARİHÎ SERÜVENİ / Hakan Bolat

İnsanlık tarihinin suiistimale açık duygularından birsi de kan bağından oluşan asabiyet duygusudur. Bu duygu insanda gözlenebilir, akli bir vakıadır. İnsanın lider, hâkim olma, yakınlarına duyduğu koruma, yardımlaşma ve dayanışma duygusu ile hayat sahasında varlık ...

İSLÂM’IN MİLLİYETÇİLİĞE BAKIŞI / Ahmet Turgut Ulucak

Milliyetçilik Algısı Üzerine; Yeryüzünde iki milletten bahsedebiliriz, iman milleti ve küfür milleti.Sınırları çizilmiş ulusal bir coğrafyada yaşayan insan topluluğu olarak anlaşılan milliyetçi anlayış, aslında son yüzyılda ümmet bilincini parçalayan ulus devletci ...

İNSANA YAKIŞMAYAN DAR BİR FİKİR: MİLLİYETÇİLİK / Kurtuluş Sevinç

Geçmişte ve günümüzde dünyanın büyük bölümünde süren çatışmaların temel sebepleri incelendiğinde karşımıza dinsel/mezhepsel farklılıklar, sınıfsal ve ekonomik dengesizlikler ve milliyetçilik ve etnik farklılıklar karşımıza ...

YERLİLİK VE MİLLİLİK / Şükrü Hüseyinoğlu

Rasulullah Aleyhi’s Selam Yerli ve Milli miydi?Biz Müslümanların; tarihsel, güncel, sosyal-siyasal herhangi bir konuyu değerlendirmemiz gerektiğinde, o konuyu Rabbimizin bizim için hidayet rehberi olarak bildirdiği Kitab-ı Kerim’i Kur’an ve hidayet önderi olarak ...

MÜSLÜMANLAR TEK BİR ÜMMETTİR / Ahmed Kılıçkaya

“Müslümanların Tek Bir Ümmet” olması Kitap ve Sünnet’e göre olmazsa olmazlardandır. Bu konuyu şu başlıklar altında inceleyeceğiz inşaAllah:1-“Ümmet” kelimesinin anlamı.2-Müslümanların “ümmet” olmalarını talep eden, o ümmetin özelliklerini bildiren ve ...

TOPLUMSAL TEHLİKE SİNYALLERİ MİLLİYETÇİ VE VATANCI DUYGULAR / Yusuf Yavuzkan

Türk Dil Kurumu milliyetçiliği, “Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm” diye tanımlar. Yalnızca bu tanım bile, milliyetçilik fikrinin İslâm’ın getirdiği “ümmet” ...

CHP’NİN 6 OKU AKP’NİN KABZASINDA / Ahmet Sapa

Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri ki bunlar, rejimin temelini oluşturan sacayakları olduğundan, geçmişten günümüze değin, siyasi partiler tarafından adeta dokunulmaz tabular olarak görülmüştür.  Halkı Müslüman, yönetimi Hilâfet olan halka karşı, yerli ajanların ...

YENİ MUHAFAZAKÂR DEMOKRASİ VE MİLLİYETÇİLİK / Osman Yıldız

Muhafazakârlık konusunda ilk teorik eser İngiliz düşünür Edmund Burke tarafından yazılmıştır. Fransız Devrimi’nden hemen bir yıl sonra yani 1790’da ortaya konmuş olan “Fransa’da Devrimin Etkileri” adlı eserdir. Muhafazakârlığın kadim ideoloğu sayılan Burke, ...

BİR CAHİLİYE ÂDETİ: MİLLİYETÇİLİK / Abdullah İmamoğlu

Allah Azze ve Celle’nin Hz. Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i elçi olarak gönderdiği asırda özelde Araplar genelde ise insanlık hayırdan, adaletten uzak karanlığın girdabında boğulmaya terk edilmiş cehalet içerisinde bir hayat sürüyorlardı. Namı diğer “Arap ...

BİRBİRİNİ TETİKLEYEN İKİ AKIM: TÜRK VE KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ / Aydın Usalp

Fizik bilimindeki Newton’un etki-tepki yasasını çoğu insan bilir. Bu yasaya göre, bir nesneye hangi oranda bir kuvvet etki ederse, o nesne de aynı oranda ama zıt yönde bir kuvvet ile tepki verir. Bu bilimsel bir yasa olduğundan, sosyal bir varlık olan insana birebir uymaz. Ancak, ...

BİR İBLİS HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK "VARLIĞIMIZ KİME ARMAĞAN OLABİLİR?" / Hamza Er

İnsani, fıtri olana karşı savaş iblis İle başlar. Sürekli polemik oluşturan, tartışan, gündem saptıran yaklaşımlarıyla isyanın sembolü olmuş iblis, insanlık tarihi boyunca kendisine taraftar bulabilmiş, askerler edinebilmiştir.Fıtri olan, Allah’ın emrine tâbi olup ...

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİN ESASI NEDİR? / Ahmet Sivren

Bugün mitinglerde, parti toplantılarında, kimi cemaat sohbetlerinde ve vaazlarda çok sıkça tekrar edilen bir söz var ki o “milli ve manevi değerler” sözüdür. Milli ve manevi değerlere, “toplumsal değerler” demek de mümkündür. Toplumsal değerler, belli bir toplumda ...

TÜRK İSLÂM’I VEYA ANADOLU İSLÂM’I BAĞLAMINDA MİLLİYETÇİLİK / İlyas Kösem

Türk İslâm’ı veya Anadolu İslâm’ı diye tabir edilen terkibi her ne kadar sosyolojik, antropolojik, politik ve psikolojik olarak ele alınabilse de biz terkibin daha çok İslâm’a zıtlığı ve tarihî-pratik seyri üzerinde durmaya çalışacağız. Türk ve İslâm ...

BATI’DA YÜKSELEN SAĞ POPÜLİZMİ (IRKÇILIĞI) VE İSLÂM KARŞITLIĞI / Mehmet Aydın

Kapitalist iktisat nizamında “geleneksel iktisatta tercih sorunu” olarak adlandırılan sorunun sebebi “kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sınırsız” olmasından kaynaklanır. Bu sorun insan fıtratına zıt olan ve kişilerin çılgınca mal sahibi olma ...

OSMANLI’YI YIKAN BİR FİKİR BİZİ NASIL BİRLEŞTİRSİN / Süleyman Uğurlu

Allah Subhanehû ve Teâlâ, insanoğluna yaratılış özelliği olarak belirli duygular bahşetmiştir. Karşı cinse duyulan ilgi insanoğlunun neslini devam ettirmesi için olması gibi bu duygular onun hayata tutunuşunu sağlar. Aynı şekilde ailesine olan bağlılık, kabilesine ...

MESELE MİLLET OLMAK İSE BİZ İBRAHİM MİLLETİNDENİZ / Musa Bayoğlu

Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in vahiy ile gönderilmesiyle birlikte O’na iman edenler, üzerlerindeki cahiliye elbiselerini tüm pisliği ile birlikte çıkarıp attılar. Akidelerini, nizamlarını, mefhumlarını, ölçülerini, kanaatlerini İslâm ile değiştirdiler. ...

MİLLETÇİLİK NE TÜRKİYE’NİN NE DE İSLÂM COĞRAFYASININ SORUNLARINI ÇÖZEMEZ / M. Hanefi Yağmur

Milli ve milliyetçilik kelimeleri 1789 Fransız İhtilali’ne kadar İslâm ve Müslümanlar tarafından kullanılan ve bilinen kavramlar, kelimeler değildi. Milliyetçiliğin tarifi ile ilgili olarak da efradını cami ve ağyarını mani bir tarif bulamıyoruz. Bu kavramın tarifini ...

MÜSLÜMANLARIN YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİĞE KARŞI TAVRI NASIL OLMALI? / Mahmut Kar

Hilâfet’in ilgasından önce ve sonra, süreç içerisinde Müslümanlar ve İslâmi hareketler, yaşadıkları dönemin en etkin-popüler fikir ve düşüncelerinden etkilendiler. Bu bazen iyi niyetle atılan adımlar sonrasında, çoğunlukla da kötü niyet ve kasıtlı adımlar ...